Deel 2: Programmaplan

Algemene baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de in dit hoofdstuk verwerkte bezuinigingen opgenomen.
Indien bezuinigingen op meerdere programma's betrekking hebben en de precieze invulling nog moet worden bepaald zijn ze ook in dit hoofdstuk opgenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Geoormerkte middelen in algemene reserve voor maatschappelijke begeleiding van statushouders laten vrijvallen

148

Subsidiemogelijkheden meer benutten

300

300

300

Rioolheffing verlagen en OZB verhogen

100

100

100

Verhogen OZB met 10%

1.000

1.000

1.000

1.000

Verlaging bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

250

500

500

Alle subsidies met 5% verlagen

150

300

300

Totaal

1.148

1.800

2.200

2.200

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28