Budgetten

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

 toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Wachtgelden wethouders

284

142

426

Wijkgericht werken

227

227

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28