Deel 2: Programmaplan

Inwoners en Bestuur

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

3.697

3.386

3.491

3.587

3.583

3.733

Baten

716

404

467

420

369

681

Resultaat voor bestemming

2.980

2.981

3.024

3.167

3.214

3.052

Mutaties reserves:

toevoegingen

142

142

142

142

142

142

onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

3.122

3.123

3.166

3.309

3.356

3.194

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

0.1

Bestuur

2.539

2.458

2.439

2.564

2.564

2.564

0.10

Mutaties reserves

142

142

142

142

142

142

0.2

Burgerzaken

1.104

902

1.040

1.011

1.007

1.157

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

54

26

13

13

13

13

totaal lasten

3.839

3.528

3.633

3.729

3.725

3.875

Baten

0.1

Bestuur

135

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

569

404

467

420

369

681

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12

0

0

0

0

0

totaal baten

716

404

467

420

369

681

totaal taakvelden

3.122

3.123

3.166

3.309

3.356

3.194

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van 43  wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere doorbelasting salariskosten

N

50

Nieuwe uitgaven, zie onderstaande tabel

N

122

Hogere accountantskosten (nieuw contract)

N

38

Lagere verzekeringskosten college (APPA)

V

25

Eénmalig geen bijdrage Regionaal Investeringsfonds in 2021

V

125

Bezuinigingen, zie onderstaande tabel

V

36

Verkiezingen 2021

N

49

Meer uitgifte reisdocumenten

V

30

Hogere afdracht leges reisdocumenten

N

13

Leges burgerlijke stand

V

20

Overige verschillen

N

7

Totaal

N

43

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28