Budgetten

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Onderhoud groen

112

112

Onderhoud wegen

161

161

Onderhoud civiele kunstwerken

88

88

Riolering

380

380

Financiële herplantplicht bomen

28

28

Begraafplaats Ter Navolging

14

14

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28