Deel 2: Programmaplan

Onderwijs

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

7.269

8.593

10.501

9.294

8.960

9.620

Baten

3.113

4.004

5.347

4.712

4.462

4.462

Resultaat voor bestemming

4.155

4.588

5.155

4.582

4.498

5.158

Mutaties reserves:

toevoegingen

292

122

62

62

62

62

onttrekkingen

170

141

600

327

56

335

Resultaat na bestemming

4.277

4.569

4.617

4.317

4.504

4.886

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

0.10

Mutaties reserves

292

122

62

62

62

62

4.1

Openbaar basisonderwijs

250

238

478

225

225

225

4.2

Onderwijshuisvesting

2.607

3.047

4.411

3.332

2.998

3.700

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.411

5.307

5.612

5.737

5.737

5.695

totaal lasten

7.560

8.715

10.564

9.356

9.022

9.682

Baten

0.10

Mutaties reserves

170

141

600

327

56

335

4.1

Openbaar basisonderwijs

0

0

250

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

176

225

1.121

428

178

177

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.937

3.779

3.975

4.284

4.284

4.284

totaal baten

3.283

4.146

5.947

5.039

4.518

4.796

totaal taakvelden

4.277

4.569

4.617

4.317

4.504

4.886

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 84 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere kosten leerlingenvervoer door toename vervoersstromen en doorwerking prijsindex 2020 (6,7%)

N

175

Lagere onderhoudkosten wisselscholen door afstoten diverse locaties

V

60

Lagere toerekening salariskosten

V

29

IKC Passewaaij wordt naar verwachting opgeleverd ultimo 2020. Vanaf 2021 starten we daarom met afschrijven

N

164

In 2020 incidentele lasten voor uitbreiding de Sonneweijser met inzet van tijdelijke huisvesting

V

168

In 2020 incidenteel budget voor regionale aanpak laaggeletterdheid

V

115

Nieuwe uitgaven (zie specificatie voor een toelichting)

N

67

Overige verschillen

N

14

Totaal

N

48

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28