Deel 2: Programmaplan

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

7.366

7.143

7.993

6.725

5.336

5.313

Baten

2.961

1.941

3.725

2.834

1.022

1.022

Resultaat voor bestemming

4.405

5.202

4.267

3.891

4.314

4.291

Mutaties reserves:

toevoegingen

4.524

0

111

198

126

123

onttrekkingen

5.403

662

534

331

333

313

Resultaat na bestemming

3.526

4.540

3.844

3.758

4.108

4.101

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

0.10

Mutaties reserves

4.524

0

111

198

126

123

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.495

2.354

1.288

933

957

962

2.3

Recreatieve Havens

0

0

32

32

32

32

2.4

Economische Havens en waterwegen

31

29

163

3

335

335

3.1

Economische ontwikkeling

819

768

810

850

655

655

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

25

6

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

23

18

38

21

21

21

5.5

Cultureel erfgoed

163

133

207

184

181

160

7.4

Milieubeheer

1.237

1.498

1.329

1.329

1.329

1.329

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.012

1.339

892

892

852

852

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.420

106

2.334

1.583

76

76

8.3

Wonen en bouwen

1.141

892

898

898

897

889

totaal lasten

11.890

7.143

8.103

6.923

5.462

5.436

Baten

0.10

Mutaties reserves

5.403

662

534

331

333

313

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.329

1.261

1.023

882

577

577

2.3

Recreatieve Havens

0

0

0

0

0

0

2.4

Economische Havens en waterwegen

132

127

142

142

142

142

3.1

Economische ontwikkeling

40

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

53

35

29

29

29

29

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

7.4

Milieubeheer

133

20

6

6

6

6

8.1

Ruimtelijke Ordening

592

445

219

219

219

219

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

195

0

2.258

1.507

0

0

8.3

Wonen en bouwen

488

53

49

49

49

49

totaal baten

8.364

2.603

4.260

3.166

1.355

1.335

totaal taakvelden

3.526

4.540

3.844

3.758

4.108

4.101

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van 696 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere doorbelasting salariskosten

N

30

Nieuwe uitgaven 2021 (zie onderbouwing in onderstaande tabel)

N

617

Nieuwe bezuinigingen (zie onderbouwing in onderstaande tabel)

V

100

Eenmalig onderhoudsbudget toren St Maartenskerk in 2020 (incl verrekening reserve en subsidie)

V

426

Hogere havengelden

V

14

Incidenteel budget in 2020 voor stadsmakelaar

V

70

Bijdrage uit overeenkomsten facilitair grondbeleid

V

138

Eenmalig budget voorbereidingskosten Veilingterrein in 2020

V

181

Lager exploitatietekort woonwagens als gevolg van overdracht aan corporatie

V

52

Hogere taakstelling verkoop panden

V

125

Bijdrage uit reserve voor kosten voormalige wisselscholen

V

53

Lagere kapitaallasten

V

45

Overige verschillen

V

52

Totaal

V

609

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28