Deel 2: Programmaplan

Mobiliteit

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

4.335

3.788

3.809

3.832

3.670

3.649

Baten

2.569

2.447

2.522

2.522

2.522

2.522

Resultaat voor bestemming

1.766

1.340

1.288

1.311

1.148

1.127

Mutaties reserves:

toevoegingen

814

77

0

0

0

0

onttrekkingen

937

11

189

202

45

26

Resultaat na bestemming

1.643

1.406

1.099

1.108

1.103

1.101

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

0.10

Mutaties reserves

814

77

0

0

0

0

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

2.1

Verkeer, wegen en water

990

1.057

934

980

976

975

2.2

Parkeren

2.169

2.512

2.653

2.631

2.473

2.453

2.5

Openbaar vervoer

1.176

219

222

222

221

221

totaal lasten

5.149

3.865

3.809

3.832

3.670

3.649

Baten

0.10

Mutaties reserves

937

11

189

202

45

26

0.63

Parkeerbelasting

1.400

1.883

1.991

1.991

1.991

1.991

2.1

Verkeer, wegen en water

50

4

4

4

4

4

2.2

Parkeren

456

521

486

486

486

486

2.5

Openbaar vervoer

663

41

41

41

41

41

totaal baten

3.506

2.458

2.710

2.724

2.567

2.547

totaal taakvelden

1.643

1.406

1.099

1.108

1.103

1.101

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van €  307 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Vanaf 2021 geen storting in reserve parkeren

V

77

Vanaf 2021 onttrekken aan reserve parkeren doordat de kosten hoger zijn dan de inkomsten

V

177

Verwachting is dat er minder naheffingen geschreven worden 

N

52

Lagere doorbelasting salarissen aan taakveld verkeer

V

32

In 2020 eenmalig haalbaarheidsonderzoek westelijke uitvalsweg

V

150

Krediet financiële bijdrage N834 geactiveerd

N

42

Hogere doorbelasting salarissen aan taakveld parkeren

N

24

Kap lasten Waalkade (dekking in programma 6)

N

90

In 2020 eenmalig budget parkeermaatregel bij Waterpoort

V

9

Hogere kosten Inzet personeel WLP (via AVRI) prijsindex

N

10

Huur Taluud gecorrigeerd (te hoog geraamd)

V

6

Lagere opbrengst invalide parkeerkaart

N

10

Lagere opbrengst parkeervergunningen

N

50

prijsindex WLP

N

6

Verhoging parkeertarieven

V

100

Geen gratis parkeerdagen

V

60

Meer sturing en regulering parkeervergunningen

V

25

Kleine verschillen

N

45

Totaal

V

307

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28