Deel 2: Programmaplan

Vitale en aantrekkelijke stad

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

12.249

12.168

12.634

11.578

11.520

11.363

Baten

3.704

3.547

3.553

3.624

3.624

3.603

Resultaat voor bestemming

8.546

8.621

9.081

7.954

7.896

7.760

Mutaties reserves:

toevoegingen

715

841

864

784

784

784

onttrekkingen

1.485

609

639

300

320

369

Resultaat na bestemming

7.775

8.854

9.306

8.438

8.360

8.175

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

0.10

Mutaties reserves

715

841

864

784

784

784

3.4

Economische promotie

180

190

440

305

305

305

5.1

Sportbeleid en activering

446

441

438

425

425

268

5.2

Sportaccommodaties

2.029

2.001

2.268

1.704

1.698

1.676

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.029

7.097

7.029

6.789

6.784

6.809

5.4

Musea

906

827

850

850

848

845

5.6

Media

689

699

710

699

699

699

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

972

913

899

807

762

762

totaal lasten

12.965

13.009

13.498

12.362

12.304

12.147

Baten

0.10

Mutaties reserves

1.485

609

639

300

320

369

3.4

Economische promotie

267

253

241

291

291

291

5.1

Sportbeleid en activering

0

0

0

21

21

0

5.2

Sportaccommodaties

423

446

460

460

460

460

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.947

2.795

2.798

2.798

2.798

2.798

5.4

Musea

67

53

54

54

54

54

5.6

Media

0

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1

0

0

0

0

0

totaal baten

5.189

4.156

4.192

3.924

3.944

3.972

totaal taakvelden

7.775

8.854

9.306

8.438

8.360

8.175

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 452 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere toerekening van salariskosten

N

110

Hogere kosten onderhoud buitensportaccommodaties door meerkosten onkruidbestrijding. Meerkosten ontstaan door een alternatieve methode voor chemische bestrijding

N

33

In 2020 incidentele extra afschrijving voor "oude" zwembad. Hiertegenover staan de kapitaallasten voor het nieuwe zwembad vanaf 2021 (ingebruikname is gepland ultimo 2020)

V

94

Doorgevoerde bezuiniging op sportsubsidies

V

13

Eenmalige budgetverhoging in 2020 voor speelvoorzieningen

V

50

Lagere subsidie kunst en cultuur door bezuiniging

V

14

Hogere afschrijvingslasten door groot onderhoud gebouwen Cultuurbedrijf

N

40

Hogere reservering onderhoud museum

N

20

Hogere bijdrage Regionaal Archief door indexering

N

10

2 jaarlijkse auditkosten uitbestede werkzaamheden gebouw Zinder

N

30

Totaal nieuwe uitgaven (voor toelichting zie specificatie)

N

354

Overige verschillen

N

26

Totaal

N

452

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28