Deel 2: Programmaplan

Sociaal Domein

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

65.912

77.223

67.654

67.319

66.540

66.536

Baten

18.497

25.509

18.231

18.291

18.291

18.291

Resultaat voor bestemming

47.416

51.714

49.422

49.028

48.249

48.244

Mutaties reserves:

toevoegingen

10

0

0

0

0

0

onttrekkingen

0

0

61

0

0

0

Resultaat na bestemming

47.425

51.714

49.361

49.028

48.249

48.244

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

0.10

Mutaties reserves

10

0

0

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.270

5.249

3.572

3.574

3.351

3.351

6.2

Wijkteams

1.376

1.756

1.570

1.570

1.570

1.570

6.3

Inkomensregelingen

22.547

32.020

23.821

23.895

23.905

23.915

6.4

Begeleide participatie

7.671

7.239

7.177

6.940

6.771

6.663

6.5

Arbeidsparticipatie

5.052

3.959

4.169

4.286

4.353

4.416

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.984

2.117

2.131

2.131

2.131

2.131

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.594

8.996

9.241

9.279

9.310

9.340

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.835

9.052

8.935

8.660

8.165

8.165

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

291

305

291

291

291

291

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.653

4.766

4.882

4.882

4.882

4.882

7.1

Volksgezondheid

1.640

1.762

1.864

1.810

1.810

1.810

totaal lasten

65.922

77.223

67.654

67.319

66.540

66.536

Baten

0.10

Mutaties reserves

0

0

61

0

0

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

12

59

0

0

0

0

6.2

Wijkteams

12

13

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

17.776

24.897

17.941

17.941

17.941

17.941

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

253

72

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

19

4

3

3

3

3

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

393

430

254

314

314

314

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

32

33

33

33

33

33

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

1

0

0

0

0

0

totaal baten

18.497

25.509

18.292

18.291

18.291

18.291

totaal taakvelden

47.425

51.714

49.361

49.028

48.249

48.244

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het voordelige verschil van € 2.353 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

.

Lagere toerekening van loonkosten

V

147

In 2020 incidenteel budget vanuit transformatiefonds Jeugd

V

1.614

Vanaf 2021 wijziging in budgetten inburgering. Tot 2020 was hiervoor incidenteel budget beschikbaar vanuit de reserves

V

40

Ten behoeve van de ontwikkeling sociale poort Tiel in in 2020 incidenteel hoger budget beschikbaar dat is gedekt uit hiervoor bestemde reserve

V

100

Hogere bijdrage bedrijfsvoering Werkzaak o.a. door ontwikkeling prijsindex

N

333

Per saldo lagere lasten verstrekking uitkeringen bijstand.

V

1.579

Lagere re-integratie -budget door lagere rijksbijdrage

V

117

Vanaf 2020 ontvangt Tiel als centrumgemeente een bijdrage voor Versterking Arbeidsmarktregio. Dit budget is voor dat doel gelabeld binnen dit programma.

N

385

Hogere uitgaven Wmo-vervoer door stijgend gebruik en doorwerking van prijsindexering 2020 van 6,7%

N

98

Toename van kosten op Wmo woningaanpassingen door toenam gebruik. Hiertegenover dalende kosten voor vervoer- en hulpmiddelen. Per saldo stijging van de lasten

N

67

Bijstelling budget Hulp bij het huishouden door stijgende prijs door de overgang naar het betalen van reële tarieven.

N

206

Voor verdere ambulantisering van de GGD ontvangen we via de algemene uitkering een budget. Dit budget wordt binnen dit programma gelabeld voor dat doel.

N

55

Reguliere prijsindexering uitvoering jeugdwet en Wmo begeleiding

N

454

Eerste tranche verwachte bezuiniging door ontwikkeling van de sociale poort Tiel

V

220

Lagere loonkosten Wsw, hiertegenover ook een dalende algemene uitkering

V

60

Overige verschillen

N

53

Nieuwe uitgaven conform voorstellen (specificatie in onderdeel nieuwe uitgaven)

V

54

Verwerking bezuiniging (zie specificatie in onderdeel bezuinigingen)

V

14

Totaal

V

2.353

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28