Deel 2: Programmaplan

Veiligheid

Wat gaat het kosten?

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

4.622

4.529

4.937

4.687

4.667

4.667

Baten

1.952

1.187

1.302

1.302

1.302

1.302

Resultaat voor bestemming

2.670

3.343

3.635

3.385

3.365

3.365

Mutaties reserves:

toevoegingen

onttrekkingen

Resultaat na bestemming

2.670

3.343

3.635

3.385

3.365

3.365

Ter informatie

Dit programma is opgebouwd uit de volgende taakvelden:

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.502

2.629

2.808

2.808

2.788

2.788

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.676

1.155

1.344

1.344

1.344

1.344

7.3

Afval

42

42

43

43

43

43

7.5

Begraafplaatsen

7

12

12

12

12

12

8.3

Wonen en bouwen

394

691

730

480

480

480

totaal lasten

4.622

4.529

4.937

4.687

4.667

4.667

Baten

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

9

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en Veiligheid

598

189

190

190

190

190

7.3

Afval

0

0

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen

0

0

0

0

0

0

8.3

Wonen en bouwen

1.346

997

1.112

1.112

1.112

1.112

totaal baten

1.952

1.187

1.302

1.302

1.302

1.302

totaal taakvelden

2.670

3.343

3.635

3.385

3.365

3.365

Verschillenverklaring met voorgaand jaar

Het nadelige verschil van € 292 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Hogere bijdrage VRGZ

N

154

Hogere doorbelasting salarislasten, door uitbreiding (zie ook tabel nieuwe uitgaven) en andere invulling 

N

120

Lagere kap lasten ivm einde afschrijving camera

V

8

Lagere doorbelasting Salarislasten Veiligheidshuis

V

46

Flexibel budget Inhuur Veiligheidshuis 

N

13

Licentie kosten Khonraad

N

17

Bijdrage GGD voor Wet verplichte GGZ (verschuiving van programmma)

N

54

Incidenteel budget omgevingswet (zie tabel nieuwe uitgaven)

N

250

Incidenteel budget inhuur omgevingswet in 2020

V

155

Eenmalige implementatiekosten programmatuur omgevingsvergunningen in 2020

V

30

DVO Handhaving verhoogd met index 2,4% 

N

4

Hogere legesopbrengsten omgevingswet

V

115

Overige verschillen

N

34

Totaal

N

292

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28