Deel 1: Algemene en financiële beschouwingen

Inleiding

Voor u ligt een begroting in bijzondere tijden. 2020 is in vele opzichten een bijzonder jaar. In paragraaf “2 Algemene beschouwingen” wordt hier nader op ingegaan. Een en ander had ook zijn effecten op de begrotingscyclus. Duidelijk is dat we voor een enorme financiële, en daarmee maatschappelijke opgave staan. Een opgave die vraagt om zoeken naar een goede balans in het komen tot een voldoende solide perspectief en het daarbij vinden van ruimte voor de invulling van ambities. Omdat er al sprake is van een fors tekort op de bestaande begroting vraagt het ruimte maken voor ambities extra bezuinigingen bovenop hetgeen nodig is om het begrotingstekort te dekken. We ontkomen er dan ook niet aan om keuzen te maken in de mate waarin we voor risico’s al dan niet financieel voorzien in de begroting, en in de mate waarin we de ambities rond formatie en investeringsagenda financieel kunnen beperken en/of temporiseren.

Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het College uw Raad in september bij de keuzenota bouwstenen heeft voorgelegd en scenario’s gericht op een haalbare balans tussen het, in het verlangde van de in 2019 vastgestelde visie, investeren in de stad en de benodigde pijnlijke keuzemogelijkheden om zowel de bestaande taken als die investeringen mogelijk te maken. In paragraaf “3 Financiële beschouwingen” wordt hier uitvoeriger op ingegaan.

U raad heeft 23 september als uitwerkingsrichting voor de begroting het door het college gepresenteerde “Gewogen Scenario” (scenario 3) meegegeven. Daarbij is aangegeven dat de fracties op de diverse onderdelen van de bouwstenen mogelijk nog andere voorkeuren zullen inbrengen waarover u als Raad bij de begrotingsbehandeling kunt besluiten. De voorliggende begroting is daarmee dus gebaseerd op genoemde scenario. Eventuele afwijkende besluitvorming zal eerst na raadbesluit verwerkt kunnen worden.

Naast deze inhoudelijke en financiële ontwikkelingen hebben we, in lijn met zoals ook vorig jaar in de begroting vermeld, ook de doorontwikkeling van de opzet van de begroting weer wat verder invulling gegeven. Dit is ook in lijn met opmerkingen van de accountant qua scherpte op doelstellingen, sturing, en compactere P&C-documenten. Om nog scherper zicht en focus te hebben op de maatschappelijke doelstellingen en effecten die door uw Raad beoogd worden is kritisch gekeken naar de bestaande opzet.

Er is kritisch gekeken naar de formulering van bestaande “doelstellingen”. Ook naar of de eerder opgenomen “resultaten” wel maatschappelijke resultaten zijn of activiteiten. Daarmee verdwijnt er op zichzelf dus geen informatie voor uw raad, maar verplaatsen zaken zich. Als neveneffect is dat er minder “formattekst” wordt gevraagd en daarmee teksten overzichtelijker.

Overigens is de opzet en indeling in de huidige begrotingsprogramma’s ongewijzigd. Hoewel er duidelijke behoeften en aanleidingen zijn die meer in lijn te brengen met de sturing via domeinen en resultaatgroepen leek dit geen logisch en haalbaar momentum.

Vanuit het college hebben we op verschillende malen in Raad en commissies van deze doorontwikkeling melding gemaakt. In de commissie beleidscyclus is daar met een korte presentatie bij stilgestaan. Daarbij werd aangegeven dat graag in de Raadswerkgroep Begroting nader samen te delen. De Presentatie en bespreking in de Raadswerkgroep op 24 september moest helaas om technische redenen voortijdig worden beëindigd. De Raadswerkgroep heeft vervolgens aangegeven de presentatie in de raadsvergadering van 14 oktober a.s. te houden. Dat de voorliggende begroting dan al is verschenen, werd niet als een bezwaar gezien. Voordeel is dat de uitwerking gelijk kan worden gezien.

In de voorliggende begroting ziet u dan ook de eerste uitwerkingen. Daarbij zal zichtbaar zijn dat er nog enige diversiteit in uitwerking per programma is, en dat een ander op onderdelen ook nog nadere uitwerking en verdere doorontwikkeling zal vragen. Dat is zowel het gevolg van dat ook deze rookontwikkeling in bijzondere omstandigheden en tijdsperspectief is vormgegeven als omdat we ook samen moeten gaan ervaren hoe dit effectief handen en voeten te geven in de praktijk en hoe dat uitwerkt in de sturing en verantwoording bij uw Raad.

Een en ander beoogt te helpen om als Raad, en daarmee ook als College en organisatie de onderlinge afspraken helderder te hebben en meer te kunnen sturen op realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen. Als neveneffect kunnen de begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening gaandeweg dunner en overzichtelijker worden.

Ook dit jaar presenteren we de begroting als een website die door iedereen te raadplegen is. Voor degene die daar behoefte aan heeft is op de website een pdf te downloaden.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28