Deel 4: Financiële begroting

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van de begroting volgens het kasstelsel. Er wordt alleen gekeken welke geldstromen binnen komen en welke uitgaan. Verrekeningen met reserves en afschrijvingen tellen niet meer voor dit saldo. In een jaar dat er veel wordt geïnvesteerd is er sprake van een negatief EMU-saldo, wordt er meer gespaard, dan is het EMU-saldo positief.

Het EMU-saldo is voor de gemeente geen getal waarop gestuurd wordt. Voor het Rijk is het van belang voor de bepaling van het financieringsoverschot/tekort van de begroting van de gehele overheid. Dit EMU-saldo mag volgens de begrotingsregels van de Europese Unie niet lager zijn -3% van het nationaal product. Hieronder de voorlopige berekening van het EMU-saldo voor de gemeente Tiel. Aan het CBS moet voor 15 november ook een berekening van het EMU-saldo worden overlegd. Wellicht dat deze op onderdelen nog iets afwijkt van onderstaande berekening.

Uitgaande van een gelijkwaardige inspanning door alle gemeenten wordt jaarlijks een individuele referentiewaarde gepubliceerd voor alle gemeenten. Voor Tiel is deze voor 2021 € 4.639.000. Uit onderstaande tabel blijkt dat ons werkelijk tekort groter is. Hieraan zijn geen consequenties verbonden.

2020

2021

2022

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2021

Volgens meerjarenraming in begroting 2022

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.970

-1.255

158

2

Mutatie (im)materiële vast activa

18.847

8.293

3.751

3

Mutatie voorzieningen

805

785

791

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0

0

0

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (immateriële vast activa

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-24.003

-8.763

-2.801

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28