Deel 4: Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans geeft nader inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn kengetallen opgenomen die op basis van deze balans zijn berekend.
N.B. In deze prognose zijn de nieuwe investeringen die wij in deze begroting voorstellen nog niet meegenomen.

Activa

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

(im) Materiële vaste activa

137.362

156.209

164.502

168.252

165.697

160.811

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

135

Financiële vaste activa: Leningen

10.907

9.561

9.049

8.720

8.382

8.035

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

+

Totaal Vaste Activa

148.404

165.770

173.551

176.972

174.079

168.846

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

756

756

756

756

756

756

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

9

Uitzettingen  <1 jaar

27.632

27.632

27.632

27.632

27.632

27.632

Liquide middelen

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

1.018

Overlopende activa

3.132

3.132

3.132

3.132

3.132

3.132

+

Totaal Vlottende Activa

32.547

32.538

32.538

32.538

32.538

32.538

Totaal Activa

180.951

198.308

206.089

209.510

206.617

201.384

Passiva

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Eigen vermogen

38.860

34.548

33.188

33.346

34.046

34.461

Voorzieningen

6.119

6.924

7.709

8.500

9.301

10.114

Vaste schuld

117.124

119.069

125.524

124.930

115.808

106.684

+

Totaal Vaste Passiva

162.103

160.541

166.420

166.776

159.155

151.259

Vlottende schuld

14.100

33.019

34.920

37.986

42.714

45.376

Overlopende passiva

4.748

4.748

4.748

4.748

4.748

4.748

+

Totaal Vlottende Passiva

18.848

37.767

39.668

42.734

47.462

50.124

Totaal Passiva

180.951

198.308

206.089

209.510

206.617

201.384

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28