Home

Bijlagen

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2019

begroot 2020

begroot 2021

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

4.622

1.952

2.670

4.529

1.187

3.343

4.937

1.302

3.635

02

Sociaal domein

65.912

18.497

47.416

77.223

25.509

51.714

67.654

18.231

49.422

03

Vitale en aantrekkelijke stad

12.249

3.704

8.546

12.168

3.547

8.621

12.634

3.553

9.081

04

Mobiliteit

4.335

2.569

1.766

3.788

2.447

1.340

3.809

2.522

1.288

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

7.366

2.961

4.405

7.143

1.941

5.202

7.993

3.725

4.267

06

Openbare ruimte

12.794

9.297

3.497

10.140

4.790

5.350

14.450

9.807

4.643

07

Onderwijs

7.269

3.113

4.155

8.593

4.004

4.588

10.501

5.347

5.155

08

Inwoners en bestuur

3.697

716

2.980

3.386

404

2.981

3.491

467

3.024

99

Algemene baten en lasten

16.403

90.786

-74.383

15.459

92.628

-77.169

16.150

95.410

-79.260

totaal exclusief reserves

134.647

133.595

1.052

142.428

136.458

5.970

141.620

140.364

1.255

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2019

begroot 2020

begroot 2021

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02

Sociaal domein

10

0

10

0

0

0

0

61

-61

03

Vitale en aantrekkelijke stad

715

1.485

-770

841

609

233

864

639

225

04

Mobiliteit

814

937

-123

77

11

66

0

189

-189

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

4.524

5.403

-879

0

662

-662

111

534

-424

06

Openbare ruimte

1

0

1

0

75

-75

0

90

-90

07

Onderwijs

292

170

122

122

141

-19

62

600

-538

08

Inwoners en bestuur

142

0

142

142

0

142

142

0

142

99

Algemene baten en lasten

4.309

3.307

1.002

32

5.687

-5.656

588

910

-321

totaal mutatie reserves

10.807

11.302

-496

1.215

7.185

-5.970

1.767

3.023

-1.255

totaal van de programma's

145.453

144.898

556

143.642

143.642

0

143.387

143.387

0

Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

08

Inwoners en bestuur

3.587

420

3.167

3.583

369

3.214

3.733

681

3.052

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

6.725

2.834

3.891

5.336

1.022

4.314

5.313

1.022

4.291

99

Algemene baten en lasten

15.100

93.090

-77.990

14.907

93.442

-78.535

15.165

94.219

-79.054

04

Mobiliteit

3.832

2.522

1.311

3.670

2.522

1.148

3.649

2.522

1.127

01

Veiligheid

4.687

1.302

3.385

4.667

1.302

3.365

4.667

1.302

3.365

06

Openbare ruimte

14.349

9.834

4.515

14.422

9.965

4.457

14.514

10.099

4.414

03

Vitale en aantrekkelijke stad

11.578

3.624

7.954

11.520

3.624

7.896

11.363

3.603

7.760

07

Onderwijs

9.294

4.712

4.582

8.960

4.462

4.498

9.620

4.462

5.158

02

Sociaal domein

67.319

18.291

49.028

66.540

18.291

48.249

66.536

18.291

48.244

totaal exclusief reserves

136.471

136.629

-158

133.606

134.998

-1.393

134.559

136.200

-1.641

Programmabegroting meerjarig (reserveringen)

programma (bedragen x € 1.000)

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

02

Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Vitale en aantrekkelijke stad

784

300

484

784

320

464

784

369

416

04

Mobiliteit

0

202

-202

0

45

-45

0

26

-26

05

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

198

331

-133

126

333

-207

123

313

-190

06

Openbare ruimte

0

90

-90

0

90

-90

0

90

-90

07

Onderwijs

62

327

-265

62

56

6

62

335

-272

08

Inwoners en bestuur

142

0

142

142

0

142

142

0

142

99

Algemene baten en lasten

483

262

221

1.176

54

1.122

1.709

47

1.662

totaal mutaties reserves

1.670

1.512

158

2.290

898

1.393

2.820

1.179

1.641

totaal van de programma's

138.141

138.141

0

135.896

135.896

0

137.379

137.379

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.10

Mutaties reserves

9.813

11.303

-1.489

2.894

7.185

-4.291

1.662

3.023

-1.361

0.1

Bestuur

2.539

135

2.404

2.458

0

2.458

2.439

0

2.439

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

993

0

993

-1.679

0

-1.679

105

0

105

0.2

Burgerzaken

1.104

569

534

902

404

498

1.040

467

573

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.495

1.329

166

2.354

1.261

1.093

1.288

1.023

265

0.4

Overhead

14.366

1.315

13.051

15.008

2.743

12.266

14.822

1.280

13.543

0.5

Treasury

677

564

113

288

314

-27

156

300

-143

0.61

OZB woningen

404

4.467

-4.063

420

4.895

-4.475

370

5.568

-5.198

0.62

OZB niet-woningen

170

4.389

-4.220

172

4.923

-4.751

206

5.476

-5.270

0.63

Parkeerbelasting

0

1.400

-1.400

0

1.883

-1.883

0

1.991

-1.991

0.64

Belastingen Overig

15

4.097

-4.082

24

4.093

-4.069

24

4.057

-4.033

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

75.738

-75.738

0

75.660

-75.660

0

78.730

-78.730

0.8

Overige baten en lasten

763

215

548

-472

0

-472

554

0

554

0.9

Vennootschapsbelasting

8

0

8

20

0

20

18

0

18

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.507

9

2.499

2.671

0

2.671

2.850

0

2.850

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.676

598

1.079

1.155

189

966

1.344

190

1.154

2.1

Verkeer, wegen en water

4.932

554

4.378

5.363

320

5.043

5.097

325

4.772

2.2

Parkeren

2.169

456

1.713

2.512

521

1.991

2.653

486

2.167

2.4

Economische Havens en waterwegen

31

132

-101

29

127

-99

163

142

22

2.5

Openbaar vervoer

1.176

663

513

219

41

178

222

41

181

3.1

Economische ontwikkeling

819

40

779

768

0

768

810

0

810

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

25

0

25

6

0

6

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

23

53

-31

18

35

-17

38

29

9

3.4

Economische promotie

180

267

-87

190

253

-63

440

241

199

4.1

Openbaar basisonderwijs

250

0

250

238

0

238

478

250

228

4.2

Onderwijshuisvesting

2.607

176

2.431

3.047

225

2.822

4.411

1.121

3.290

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.411

2.937

1.474

5.307

3.779

1.528

5.612

3.975

1.637

5.1

Sportbeleid en activering

446

0

446

441

0

441

438

0

438

5.2

Sportaccommodaties

2.029

423

1.606

2.001

446

1.556

2.268

460

1.808

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.029

2.947

4.082

7.097

2.795

4.302

7.029

2.798

4.231

5.4

Musea

906

67

839

827

53

774

850

54

796

5.5

Cultureel erfgoed

163

0

163

133

0

133

207

0

207

5.6

Media

689

0

689

699

0

699

710

0

710

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.499

121

3.378

3.664

54

3.609

3.823

7

3.817

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.324

24

3.300

5.275

59

5.216

3.585

0

3.585

6.2

Wijkteams

1.376

12

1.364

1.756

13

1.743

1.570

0

1.570

6.3

Inkomensregelingen

22.547

17.776

4.771

32.020

24.897

7.123

23.821

17.941

5.880

6.4

Begeleide participatie

7.671

0

7.671

7.239

0

7.239

7.177

0

7.177

6.5

Arbeidsparticipatie

5.052

253

4.799

3.959

72

3.887

4.169

0

4.169

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.984

19

1.966

2.117

4

2.113

2.131

3

2.129

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.594

393

8.201

8.996

430

8.566

9.241

254

8.987

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.835

0

8.835

9.052

0

9.052

8.935

0

8.935

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

291

32

259

305

33

272

291

33

257

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.653

0

4.653

4.766

0

4.766

4.882

0

4.882

7.1

Volksgezondheid

1.640

1

1.639

1.762

0

1.762

1.864

0

1.864

7.2

Riolering

3.016

4.415

-1.399

2.606

4.189

-1.583

2.708

4.467

-1.759

7.3

Afval

3.020

3.380

-360

42

0

42

4.195

4.712

-517

7.4

Milieubeheer

1.237

133

1.104

1.498

20

1.478

1.329

6

1.323

7.5

Begraafplaatsen

333

878

-544

448

231

217

473

300

173

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.012

592

421

1.339

445

894

892

219

673

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.420

195

1.225

106

0

106

2.334

2.258

76

8.3

Wonen en bouwen

1.536

1.833

-297

1.583

1.050

533

1.628

1.161

467

2.3

Recreatieve Havens

0

0

0

0

0

0

32

0

32

totaal saldo taakvelden

145.453

144.898

556

143.642

143.642

0

143.387

143.387

0

Totaal lasten en baten per taakveld

taakveld (bedragen x € 1.000)

begroot 2022

begroot 2023

begroot 2024

Nr.

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.1

Bestuur

2.564

0

2.564

2.564

0

2.564

2.564

0

2.564

0.10

Mutaties reserves

1.670

1.512

158

1.598

898

700

1.595

1.179

416

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

693

0

693

1.226

0

1.226

0.2

Burgerzaken

1.011

420

591

1.007

369

638

1.157

681

476

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

933

882

51

957

577

380

962

577

386

0.4

Overhead

14.310

1.440

12.871

14.312

1.440

12.873

14.280

1.440

12.840

0.5

Treasury

-35

289

-325

-134

286

-420

-235

283

-518

0.61

OZB woningen

370

5.700

-5.330

370

5.720

-5.350

370

5.785

-5.415

0.62

OZB niet-woningen

206

5.525

-5.319

206

5.575

-5.369

206

5.626

-5.420

0.63

Parkeerbelasting

0

1.991

-1.991

0

1.991

-1.991

0

1.991

-1.991

0.64

Belastingen Overig

24

750

-726

24

750

-726

24

750

-726

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

79.086

-79.086

0

79.371

-79.371

0

80.035

-80.035

0.8

Overige baten en lasten

207

300

-93

111

300

-189

502

300

202

0.9

Vennootschapsbelasting

18

0

18

18

0

18

18

0

18

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.850

0

2.850

2.830

0

2.830

2.830

0

2.830

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.344

190

1.154

1.344

190

1.154

1.344

190

1.154

2.1

Verkeer, wegen en water

5.267

325

4.942

5.262

325

4.937

5.256

325

4.931

2.2

Parkeren

2.631

486

2.145

2.473

486

1.987

2.453

486

1.967

2.3

Recreatieve Havens

32

0

32

32

0

32

32

0

32

2.4

Economische Havens en waterwegen

3

142

-139

335

142

194

335

142

194

2.5

Openbaar vervoer

222

41

180

221

41

180

221

41

180

3.1

Economische ontwikkeling

850

0

850

655

0

655

655

0

655

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

21

29

-8

21

29

-8

21

29

-8

3.4

Economische promotie

305

291

14

305

291

14

305

291

14

4.1

Openbaar basisonderwijs

225

0

225

225

0

225

225

0

225

4.2

Onderwijshuisvesting

3.332

428

2.904

2.998

178

2.820

3.700

177

3.522

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.737

4.284

1.453

5.737

4.284

1.453

5.695

4.284

1.411

5.1

Sportbeleid en activering

425

21

404

425

21

404

268

0

268

5.2

Sportaccommodaties

1.704

460

1.244

1.698

460

1.238

1.676

460

1.216

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.789

2.798

3.991

6.784

2.798

3.986

6.809

2.798

4.011

5.4

Musea

850

54

796

848

54

794

845

54

791

5.5

Cultureel erfgoed

184

0

184

181

0

181

160

0

160

5.6

Media

699

0

699

699

0

699

699

0

699

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.508

7

3.502

3.463

7

3.456

3.462

7

3.456

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.586

0

3.586

3.364

0

3.364

3.364

0

3.364

6.2

Wijkteams

1.570

0

1.570

1.570

0

1.570

1.570

0

1.570

6.3

Inkomensregelingen

23.895

17.941

5.954

23.905

17.941

5.964

23.915

17.941

5.974

6.4

Begeleide participatie

6.940

0

6.940

6.771

0

6.771

6.663

0

6.663

6.5

Arbeidsparticipatie

4.286

0

4.286

4.353

0

4.353

4.416

0

4.416

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.131

3

2.129

2.131

3

2.129

2.131

3

2.129

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

9.279

314

8.965

9.310

314

8.996

9.340

314

9.026

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.660

0

8.660

8.165

0

8.165

8.165

0

8.165

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

291

33

257

291

33

257

291

33

257

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

4.882

0

4.882

4.882

0

4.882

4.882

0

4.882

7.1

Volksgezondheid

1.810

0

1.810

1.810

0

1.810

1.810

0

1.810

7.2

Riolering

2.707

4.494

-1.787

2.783

4.624

-1.842

2.880

4.759

-1.880

7.3

Afval

4.195

4.712

-517

4.195

4.712

-517

4.195

4.712

-517

7.4

Milieubeheer

1.329

6

1.323

1.329

6

1.323

1.329

6

1.323

7.5

Begraafplaatsen

471

300

171

470

300

170

469

300

169

8.1

Ruimtelijke Ordening

892

219

672

852

219

633

852

219

633

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.583

1.507

76

76

0

76

76

0

76

8.3

Wonen en bouwen

1.378

1.161

217

1.377

1.161

216

1.369

1.161

208

totaal saldo taakvelden

138.141

138.141

0

135.896

135.896

0

137.379

137.379

0

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28