Deel 2: Programmaplan

Algemene baten en lasten

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Onvoorziene uitgaven

0

25

40

40

40

40

totaal lasten

0

25

40

40

40

40

Toelichting onvoorziene uitgaven

Het bedrag voor onvoorzien kan worden aangewend ten behoeve van eenmalige zaken die voldoen aan de criteria: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.
In het kader van Tiel in evenwicht is de raming m.i.v. 2020 verlaagd van € 70.000 naar € 40.000.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28