Deel 2: Programmaplan

Algemene baten en lasten

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

0.9

Vennootschapsbelasting

8

20

18

18

18

18

totaal lasten

8

20

18

18

18

18

Met ingang van 2016 zijn de gemeenten verplicht om vennootschapsbelasting (VPB) af te dragen voor bedrijfsmatige activiteiten waarop winst wordt gemaakt. De te betalen VPB bedraagt 20% over de winst indien deze meer bedraagt dan € 100.000 en 25% bij een winst van minder dan € 100.000. Bedrijfsmatige activiteiten waarop verlies wordt gemaakt kunnen deels worden weggestreept tegen de geboekte winsten op andere activiteiten.
Voor deze activiteiten moeten we van de belastingdienst een andere administratie voeren dan die volgens het BBV.
De te betalen VPB kan van jaar tot jaar verschillen. Op basis van de ervaringen tot nu toe ramen we € 18.000 structureel.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28