Deel 2: Programmaplan

Algemene baten en lasten

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

14.366

15.008

14.822

14.310

14.312

14.280

Baten

1.315

2.743

1.280

1.440

1.440

1.440

Saldo

13.051

12.266

13.543

12.871

12.873

12.840

Overheadkosten zijn kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan een product of een programma in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting, ICT, personeelszaken en financiën. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat deze kosten afzonderlijk in beeld worden gebracht en dus niet worden verdeeld over de programma's.
De kosten van overhead worden niet verdeeld over de andere taakvelden en daarmee ook niet over de programma’s, maar worden gepresenteerd in een afzonderlijk overzicht. Loonkosten van medewerkers die direct aan een programma/taakveld werken worden wel aan dat programma toegerekend.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kosten van overhead €13,0 miljoen bedragen. Dit bedrag kan grofweg opgedeeld worden in de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

werkelijk

begroot

begroot

begroot

begroot

begroot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Salarissen

4.439

4.126

5.152

4.806

4.806

4.806

Bijdragen verbonden partijen

6.154

6.277

6.913

6.884

6.884

6.884

Materiële kosten

2.768

2.963

2.576

2.445

2.455

2.455

Kapitaallasten

1.246

2.035

557

551

542

510


Verrekening met voorzieningen

Totaal lasten

14.366

15.008

14.822

14.310

14.312

14.280

Bijdragen van derden

-1.315

-2.743

-1.280

-1.440

-1.440

-1.440

Totaal inkomsten

-1.315

-2.743

-1.280

-1.440

-1.440

-1.440

Saldo

13.051

12.266

13.543

12.871

12.873

12.840

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28