Deel 2: Programmaplan

Algemene baten en lasten

In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Voorheen waren dit alleen de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en stelposten, vanaf 2017 behoren ook de overheadkosten en de te betalen Vennootschapsbelasting hiertoe.
Hieronder een totaaloverzicht van alle lasten en baten die tot dit hoofdstuk behoren.

bedragen x € 1.000

werkelijk 2019

begroot
2020

begroot
2021

begroot
2022

begroot
2023

begroot
2024

Lasten

16.403

15.459

16.150

15.100

14.907

15.165

Baten

90.786

92.628

95.410

93.090

93.442

94.219

Resultaat voor bestemming

-74.383

-77.169

-79.260

-77.990

-78.535

-79.054

Mutaties reserves:

toevoegingen

4.309

32

588

483

1.176

1.709

onttrekkingen

3.307

5.687

910

262

54

47

Resultaat na bestemming

-73.381

-82.824

-79.582

-77.769

-77.413

-77.392

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

16.738.566

11,7 %

Baten

96.320.290

67,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28