Deel 3: Paragrafen

I. Subsidies

De gemeente Tiel verleent subsidies aan diverse professionele maar ook aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties. In deze paragraaf maken we op hoofdlijnen inzichtelijk aan wie, waarvoor, hoeveel subsidie wordt verleend.

Wat verstaan we onder subsidie
Het begrip “subsidie” wil nogal eens wat verwarring geven. Juridisch gezien gaat het om ‘een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan door betaling voor de aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten’. Het gaat dus niet om inkoop & aanbesteding, inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld een uitkering), voordelen in de sfeer van belastingen en premies, uitkeringen van hogere overheden, het uitloven van een prijs, het betalen van contributie, deelneming in een vennootschap, uitbetalingen in natura (bijvoorbeeld het gratis of onder de kostprijs ter beschikking stellen van een voorziening) of een bijdrage in een gemeenschappelijke regeling.

In de praktijk worden vaak 1) subsidie, 2) inkoop en 3) bijdragen in het kader van een gemeenschappelijke regeling door elkaar gehaald. De GGD en het RAR bijvoorbeeld krijgen geen subsidie, maar een bijdrage in het kader van een gemeenschappelijke regeling (zie paragraaf F Verbonden Partijen) en aan onderdelen van onze eigen organisatie, zoals de Agnietenhof, of de Plantage, mogen we geen 'subsidie' verlenen. Wel kan het gaan over een extra bijdrage voor een specifiek project dat uit een 'beleidsbudget' wordt betaald. Tot slot kopen we soms bij organisaties diensten in die daarnaast ook subsidie van ons ontvangen.

Boekhoudkundig is het daarom soms lastig om het subsidiebegrip correct te hanteren en een compleet en evenwichtig beeld te schetsen van “waar welk geld naar toe gaat” als je alleen kijkt naar het begrip “subsidie”.

Waarom verstrekken we subsidies?
Subsidie is één van de instrumenten om maatschappelijke doelen van de gemeente te bereiken. In Tiel kennen we daarom één soort subsidie, namelijk de stimuleringssubsidie. De gemeente wil met subsidie stimuleren dat inwoners, organisaties en ondernemers bijdragen aan de kwaliteit van leven in de Tielse samenleving op een manier die aansluit bij gemeentelijke (maatschappelijke) doelen.  Deze doelen zijn:

  1. Aantrekkelijk zijn voor nieuwe inwoners met economische en sociale draagkracht
  2. Huidige inwoners met economische en sociale draagkracht binden aan de stad
  3. Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van inwoners met op dit moment minder economische en sociale draagkracht
  4. Meer balans in de opvang, huisvesting en kosten van mensen uit de regio die economisch en sociaal minder draagkrachtig zijn.

Samen dragen deze doelen bij aan het zijn en blijven van een sociale, vitale en aantrekkelijke stad.

Subsidies vanaf 2021
Het Tielse subsidielandschap bestaat vanaf 2021 uit de volgende onderdelen: een algemeen subsidiekader Tiel 2020, de algemene subsidieverordening Tiel 2020, deelverordeningen en begrotingssubsidies. Hieronder worden deze onderdelen toegelicht.

In de raadsvergadering van 18 december 2019 is de nieuwe algemene subsidieverordening (ASV) en het algemeen subsidiekader (ASK) door de raad vastgesteld. De ASV regelt de algemene procedurele regels rond de verstrekking van subsidies. Het ASK is het algemene beleidskader voor subsidies dat de basis legt voor transparante subsidieverlening die bijdraagt aan het realiseren van de Tielse maatschappelijke doelen. Deze doelen staan beschreven in de vorige paragraaf.

Naast de ASV en het ASK zijn we ook bezig met de deelverordeningen. Een deelverordening is de inhoudelijke verbijzondering van het ASK en valt onder de ASV. De deelverordening regelt de specifieke afweging voor een maatschappelijke doel van de gemeente. Elke deelverordening heeft een subsidieplafond en in de deelverordening staat opgenomen hoe dit budget wordt verdeeld.

Het Tielse subsidielandschap kent tot slot nog een laatste soort subsidie en dat zijn de begrotingssubsidies. Deze subsidies vallen niet onder een deelverordening en worden daarom rechtstreeks in de begroting opgenomen. Wel wordt de ASV door het college van toepassing verklaart op de begrotingssubsidies.

Op het moment van schrijven zijn de nieuwe deelverordeningen nog niet vastgesteld. De besluitvorming over de deelverordeningen vindt plaats in oktober. Bij de Begrotingsraad wordt daarom een addendum aangeboden met daarin de besluitvorming over de deelverordeningen verwerkt.

De sociale poort
Per 1 januari 2021 wordt de zorg en ondersteuning in Tiel anders georganiseerd. Vanaf 1 januari kunnen inwoners van 0 - 100 jaar met hun zorg- en ondersteuningsvragen op het gebied van Jeugd, Wmo, participatie, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en leerplicht terecht bij één informatie- en adviespunt. De gemeente doet dit samen met Santé partners, Buurtzorg Jong, Mozaïek en MEE. Deze organisaties ontvangen hiervoor subsidies. Op de pagina 'overige subsidies' zijn deze subsidies te vinden onder het kopje 'Sociale poort'.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28