Deel 4: Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Investeringen

In onderstaande tabel zijn onze vaste activa opgenomen. Onder activa verstaan we investeringen die in het verleden zijn gedaan en nu nog tegen een bepaalde waarde op onze balans staan.

bedragen x € 1.000 

Boekwaarde
per 1-1-2021

Bij:
Investering

Af:
afschrijving / aflossing

Boekwaarde
per 31-12-2021

Financiële vaste activa

9.561

512

9.049

Immateriële vaste activa

0

0

Materiële vaste activa

156.209

15.327

7.034

164.502

Totaal

165.770

15.327

7.546

173.551

Leningen

De volgende tabel bevat onze opgenomen geldleningen. Hierbij is inbegrepen een lening van 10 miljoen die naar verwachting in het 4e kwartaal van 2020 wordt afgesloten.

bedragen x € 1.000

Boekwaarde
per 1-1-2021

Af:
Aflossing

Bij:
op te nemen

Boekwaarde per
31-12-2020

Rente

Opgenomen geldleningen ten behoeve van woningcorporaties

7.744

316

7.427

249

Overige opgenomen geldleningen

111.325

8.229

15.000

118.096

1.477

Totaal opgenomen geldleningen

119.069

8.545

15.000

125.524

1.727

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

In de programma's is aangegeven hoe de stand en het verloop van de afzonderlijke reserves is. In de volgende tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen.
Voor de stand per 1 januari 2021 is uitgegaan van de begroting 2020 inclusief de vastgestelde wijzigingen t/m juni 2020. Voor de vermeerderingen en verminderingen zijn de cijfers van deze begroting 2021 aangehouden.

bedragen x € 1.000

Saldo per
1-1-2021

Vermeerderingen conform begroting

Verminderingen conform begroting

Saldo per
31-12-2021

Algemene weerstandsreserve

10.814

326

10.488

Bestemmingsreserves

23.735

1.662

2.697

22.700

Voorzieningen

6.924

785

7.709

Totaal

41.493

2.447

3.023

40.897

In de begroting zijn de volgende structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves geraamd:

Reserve

2021

2022

2023

2024

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

storting

onttrekking

Diverse reserves ter dekking van kapitaallasten

319

664

319

670

319

644

319

683

Onderhoud binnensportaccommodaties

525

445

445

445

Onderhoud Agnietenhof

44

31

44

21

44

45

44

28

Onderhoud Museum

40

7

40

32

40

46

40

67

Onderhoud Zinder

56

56

56

56

Parkeren

189

202

45

26

Onderhoud strategische eigendommen

25

25

25

25

Onderhoud wisselscholen

62

73

62

22

62

30

62

308

Collectie museum

5

5

5

5

Wachtgelden en pensioenen wethouders

142

142

142

142

Informatisering en automatisering

358

315

358

35

358

35

358

35

Totaal

1.551

1.304

1.471

1.007

1.471

870

1.471

1.172

De meerjarenraming van het verloop van de reserves is als volgt:

bedragen x € 1.000

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Algemene weerstandsreserve

10.288

10.488

10.488

10.488

Bestemmingsreserves

22.700

22.858

23.558

23.974

Totaal

33.188

33.346

34.046

34.461

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat voor veel bestemmingsreserves geen planning beschikbaar is voor de besteding van de middelen. De bestemming is dan wel vastgelegd, maar nog niet bekend is wanneer deze besteding zal plaatsvinden. In werkelijkheid zullen de bestemmingsreserves dan ook lager uitvallen dan in bovenstaande meerjarenraming.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn enkele kerngegevens van onze gemeente opgenomen. Dit zijn tevens de belangrijkste factoren voor de berekening van de algemene uitkering.

Omschrijving

Eenheid

Werkelijk
2019

Begroot 2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Begroot 2023

Begroot 2024

WOZ-waarde woningen

€ 1 miljoen

3.570

3.816

4.131

4.156

4.172

4.223

WOZ-waarde niet-woningen

€ 1 miljoen

1.006

1.024

1.045

1.055

1.066

1.076

Inwoners

Personen

41.978

42.159

42.395

42.519

42.598

42.853

Jongeren (< 18 jaar)

Personen

8.338

8.154

8.133

8.105

8.097

8.110

Ouderen (> 64 jaar)

Personen

7.435

7.635

7.813

7.997

8.182

8.370

Huishoudens met laag inkomen

Huishoudens

5.915

5.969

6.047

6.088

6.144

6.199

Bijstandsontvangers

Personen

996

980

1.001

1.061

1.102

1.116

Uitkeringsontvangers

Personen

3.379

3.466

3.487

3.547

3.588

3.602

Minderheden

Personen

5.310

5.325

5.385

5.464

5.541

5.622

Leerlingen (V)SO

Personen

731

761

786

824

822

824

Leerlingen VO

Personen

2.486

2.305

2.296

2.288

2.285

2.289

Oppervlakte land

Hectaren

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

3.284

Oppervlak bebouwing

Hectaren

305

304

304

304

304

304

Historische kern

Hectaren

14

14

14

14

14

14

Woonruimten

Woonruimten

18.179

18.242

18.481

18.606

18.686

18.944

Bodemfactor

Vermenigvul-digingsfactor

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Bedrijven

Vestigingen KvK

4.121

4.205

4.478

4.679

4.887

5.100

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28