Deel 4: Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten 2019-2024

In de bijlage Financiële overzichten van deze begroting is een volledig overzicht opgenomen van de baten en lasten in de jaarrekening 2019, de gewijzigde begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 op programmaniveau. In eerste instantie zijn de cijfers vermeld exclusief verrekeningen met reserves en vervolgens inclusief deze verrekeningen. In dezelfde bijlage hebben we een overzicht 2019-2024 opgenomen op het niveau van de taakvelden, die verplicht voorgeschreven zijn.

Nieuwe uitgaven 2021-2024

In de financiële beschouwingen en bij de programma's zijn overzichten opgenomen van de nieuwe uitgaven die wij voorstellen.

De hieronder vermelde lopende investeringen zijn al in eerdere begrotingen opgenomen. Een aantal daarvan is doorgeschoven naar latere jaren.

bedragen x € 1.000

investering

jaarlasten

progr.

2021

2022

2023

2024

Nieuwbouw zwembad

3

8.660

332

329

327

324

Uitbaggeren industriehaven Kellen

3

180

5

5

Burense Poort

5

1.460*

73

72

72

Rondweg Passewaaij

6

3.250**

98

97

Waalkade 2e fase

6

1.500

53

Herinrichting Teisterbantlaan omgeving Westlede

6

156

5

5

5

Krediet Nieuweweg (wegengedeelte)

6

65

2

2

2

Vervanging houten beschoeiingen en damwand

6

330

25

25

25

Vervangen damwand rondom steiger Doode Linge

6

14

1

1

1

Vervangen trapleuningen Ophemertsedijk

6

11

1

1

1

IKC Passewaaij incl. infrastructuur

7

5.101

164

163

162

161

Vernieuwbouw Lingecollege*

7

17.808**

422

419

562

Totaal

496

1.021

1.117

1.308

* excl. grondkosten ad 520K, deze zijn al geactiveerd; bij de investeringsagenda is voorgesteld van de geraamde jaarlasten een bedrag van 50.000 in te zetten voor dekking van andere investeringen. Dit betekent een verlaging van het krediet met ruim € 1 miljoen.
** investering € 5,5 mln, w.v. 2,25 mln te verhalen op nieuwbouw
*** excl. Mavo, is al gerealiseerd en excl. extra investering Vmbo Keuzenota

Uitgangspunten van de begroting 2021-2024

In deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Deze begroting is opgesteld conform de voorschriften uit het 'Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten' (BBV) van 5 maart 2016 en de daarna gepubliceerde aanvullingen hierop van de commissie BBV.
 2. Daarnaast hanteren we de uitgangspunten voor het financieel beleid conform de vastgestelde financiële verordening 2018.
 3. De begroting gaat uit van vastgesteld beleid. Daarnaast is rekening gehouden met de in de Keuzenota opgenomen nieuwe uitgaven 2021-2024, het formatieplan, de investeringsagenda en met de voorgestelde ombuigingen.
 4. Rekening is gehouden met de gevolgen van het BTW-compensatiefonds. Dit betekent dat de meeste budgetten geraamd zijn exclusief BTW, met uitzondering van de budgetten waarvoor de BTW niet wordt gecompenseerd.
 5. Uitgangspunt is het prijspeil per 1 januari 2020. In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met prijsstijgingen.
 6. De prijsstijging ten opzichte van de begroting 2019 is geraamd op 1,7%. Deze raming is gebaseerd op de verwachting voor de netto materiële overheidsconsumptie zoals gepubliceerd in de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau.
 7. Bij de raming van de salarissen is als basis genomen de laatst overeengekomen CAO voor gemeenteambtenaren, die loopt tot 31 december 2020. Voor de salarisstijging 2021 is, inclusief de werkgeverspremies en op basis van de raming van het CPB, rekening gehouden met 3,1% stijging.
 8. Daarnaast is rekening gehouden met de toekenning van normale salarisperiodieken. Voor het meerjarenperspectief is hiervoor een stijging van de loonsom met 0,5% per jaar meegenomen.
 9. Voor bestaande en nieuwe investeringen wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 1,0%. Aan reserves wordt geen rente toegevoegd, dat geldt ook voor de reserve waaruit kapitaallasten worden gedekt. Uit deze reserves worden alleen de afschrijvingslasten onttrokken.
 10. De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de septembercirculaire 2019. Bij taakmutaties die leiden tot een aanpassing van de algemene uitkering wordt als volgt gehandeld:
  1. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor nieuwe taken of uitbreiding van een bestaande taak (inclusief de overheveling van een doeluitkering naar het gemeentefonds) worden in principe geoormerkt.
  2. Extra middelen die aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor stimulering van beleid lopen mee in de afweging rond nieuw beleid bij de begroting.

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
De meeste ramingen in de exploitatiebegroting hebben een structureel karakter. Hierop bestaan enkele uitzonderingen.
In deze begroting zijn de volgende niet-structurele lasten en baten opgenomen:

2021

2022

2023

2024

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1

Voorbereidingskosten invoering Omgevingswet (ingangsdatum 1-1-2022)

250

Programma 2

Inrichten toegang sociaal domein

200

200

Opstellen wijkplannen Tiel West en Hennepe

20

Opheffen reserve mantelzorgcompliment

Programma 3

Gastvrije Waaldijk

125

Programma 4

Vervanging toegangsdeuren parkeergarage

20

Programma 5

Kosten binnenhaven

125

325

325

Verplaatsing coffieeshops

40

40

Transformatie kernwinkelgebied

245

195

Formatieplan: wegwerken achterstanden vastgoedbeheer

46

Boekwinst verkoop panden en gronden

425

300

Programma 6

Formatieplan: professionaliseren opdrachtgeverschap Avri, ontwikkelen visie

200

Programma 7

Verkoop schoolwoningen en gymzaal Passewaaij

1.192

Extra afschrijving schoolwoningen en gymzaal Passewaaij mede t.l.v. bestemmingsreserve

1.532

340

Tijdelijke huisvesting de Sonnewijzer

54

Programma 8

Formatieplan: controles bijzondere wetten

16

Algemene baten en lasten

Inhuur projectleider inkoop Wmo/Jeugd

103

Formatieplan: processen op orde brengen

116

Dekking incidentele kosten formatieplan uit algemene reserve en investeringsfonds

378

Upgrade beheersysteem GBI t.l.v. reserve automatisering

30

30

Eerste jaarschijf wettelijke verplichtingen bedrijfsvoering t.l.v. reserve Automatisering

250

Opheffing geoormerkte middelen Integratie (in algemene reserve)

148

Inzet investeringsfonds t.b.v. incidentele kosten 2022 investeringsagenda

208

Totaal

Saldo lasten -/- baten

3.122

2.824

435

508

325

0

325

0

Bovengenoemd saldo lasten -/- baten corrigeren we op de uitkomsten van de meerjarenbegroting 2021-2024 om zodoende vast te stellen wat het structurele saldo van de begroting is. Dit structurele saldo wordt door de provincie gebruikt om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28