Home

Deel 1: Algemene en financiële beschouwingen

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020;

gelet op de artikelen 189 tot en met 191 van de Gemeentewet;

besluit:

A.   de Programmabegroting 2021-2024 vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2021, hetgeen inhoudt:
1.   de bestaande exploitatielasten 2021;
2.   de nieuwe exploitatielasten en investeringen voor 2021;
3.   de daarvoor aangewezen dekking.

B.   de Programmabegroting 2021-2024 voor de jaren 2022 t/m 2024 voor kennisgeving aan te nemen en te
      gebruiken als basis voor het toekomstige beleid.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2020,
de griffier,                            de voorzitter,

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28