Home

Deel 1: Algemene en financiële beschouwingen

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. De impact hiervan is dusdanig dat van “business as usual” geen sprake meer is. Het sociale leven is veranderd en mensen zijn onzeker over hun toekomst. Niemand weet immers hoe lang het coronavirus ons nog in de greep houdt.

Ook de impact op onze gemeentelijke financiën is groot en divers van aard. Er is nog veel onduidelijk of en welke kosten gemeenten vergoed krijgen. En niet in de laatste plaats, wat de structurele effecten van deze crisis zullen zijn.

De conclusie van het begrotingsjaar 2019 luidde al , dat we in Tiel voortaan minder geld uit moeten geven en meer geld binnen moeten krijgen. Daarnaast constateerden we dat er weinig of geen ruimte is om tegenvallers op te vangen of om te investeren in de stad. Aan de andere kant hebben we met de Toekomstvisie van Tiel juist met elkaar vastgesteld dat we een aantal noodzakelijke investeringen moeten doen. Om de basis op orde te krijgen en de stad weer aantrekkelijk te laten zijn. Ook werd duidelijk dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende is, om alle doelen en resultaten naar behoren te realiseren. Ook dit vraagt om een extra investering.

De belasting van ruimtelijke ontwikkelingen op ruimte en milieu wordt groter. De regelgeving wordt steeds complexer. We staan voor de uitdaging om de juiste afwegingen te maken en processen te doorlopen. Dit vraag extra inspanning van ons als organisatie, maar ook van onze samenwerkingspartners die een bijdrage leveren aan de ‘Toekomst van Tiel’.

Al deze constateringen betekent dat we nu voor een flinke opgave staan.  Het jaar 2021 staat daarom wederom in het teken van keuzes maken. De financiële situatie vraagt naast investeringen opnieuw om forse bezuinigingen. Zowel de bezuinigingen als investeringen zijn verwerkt in deze meerjaren programmabegroting.

Toekomst van Tiel

In 2019 heeft u de ‘Toekomst van Tiel’ vastgesteld. Daarin is een aantal speerpunten opgenomen:

  • investeren in de openbare ruimte in de wijken en dorpen en een aantrekkelijke binnenstad,
  • aandacht voor de belangrijke punten van de Tielse economie: logistiek en handel, toerisme, recreatie en vrije tijd,.
  • Betrokken, activerende en nuchtere aanpak sociaal domein

De toekomstvisie van Tiel vormt een belangrijke basis voor de plannen de komende jaren in Tiel. De binnenstad is in een versneld proces beland. Van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Komende jaren zal extra ingezet worden op dit veranderproces. Dit vergt extra investeringen en noodzaak tot meer samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Ook gaan we in 2021 aan de slag met de autoluwe binnenstad.

Een goede bereikbaarheid per auto, fiets, openbaar vervoer, goede parkeervoorzieningen en een goed onderhouden openbare ruimte. Deze ingredienten maken Tiel een aantrekkelijk stad om te wonen en te werken. Hierdoor trekken we nieuwe inwoners en bedrijven aan. Samen met onze partners in de regio en de provincie zetten we ons in voor behoud en verbetering van vlotte verbindingen met de omliggende grote steden. Via de A15 en de A2. Via directe spoorlijnen naar Arnhem en Utrecht en goede aansluitingen in Geldermalsen en Elst. En door een samenhangend netwerk van snelle en recreatieve fietspaden.

Het verbeteren van de openbare ruimte vormt ook een randvoorwaarde voor de gewenste woningbouwontwikkeling en participatie. In 2020 zijn we daarom gestart met het maken van een parapluvisie voor de Leefomgeving en Veiligheid. Onder deze parapluvisie komen een aantal pijlers, waarvan de visie op het integrale beheer openbare ruimte (IBOR) er één is. Deze visie IBOR moet in 2021 gemaakt worden. De visie biedt een kader over hoe we de openbare ruimte willen verbeteren. De visie dient als leidraad voor nader op te stellen beheer- en inrichtingsplannen.

In 2021 gaan we aan de slag met het Tiels Verkeersveiligheidsplan, als uitwerking van het nationale Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. We stimuleren het schone rijden. In 2021 ontwikkelen we daarvoor een visie op laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, samen met de Regio Rivierenland en de Provincies Gelderland en Overijssel. Tijdens de coronacrisis is gebleken, dat de inkomsten in de bestemmingsreserve Parkeren kwetsbaar is. We monitoren de inkomsten in de Reserve intensief en zijn kritisch op de uitgaven.

In 2021 starten we met één centraal informatie en adviespunt voor alle zorg -en ondersteuningsvragen voor alle inwoners op het gebied van Jeugd, Wmo, participatie, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en leerplicht. Op die manier willen we het sociaal domein efficiënter organiseren en meer grip krijg op de financiën. Dit alles met behoud en verbetering van kwaliteit. Ook werken we aan de versterking van laagdrempelige ondersteuning en preventie in de wijken. Die aanpak moet stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners van Tiel een bijdrage (kunnen) leveren aan de maatschappij en dat er voor hen meer perspectief gecreëerd wordt. Hiermee geven we invulling aan het project Sociale Poort Tiel en sluiten we aan op de betrokken, activerende en nuchtere aanpak sociaal domein uit de toekomstvisie.

Wonen, werken en leren
Met woningbouw verkleinen we het tekort aan woningen. Door gericht te sturen op het type woningen, de prijsklasse en locaties werken we verder aan een sterker Tiel. De herontwikkeling van het Veilingterrein tot een aansprekend woon-, werk- en onderwijsmilieu en de uitbreiding van Passewaaij zijn hierin de belangrijkste opgaven. We gaan door met het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe westelijke uitvalsweg richting Wadenoijen/Est op de A15 en het sluiten van rondweg Passewaaij in het kader van de ontwikkeling van Passewaaij 9, 10 en 11. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheid op onze wegen en fietspaden.

We ervaren steeds sterker de klimaatverandering door de steeds hetere en drogere zomers. Een regionaal programma klimaatadaptatie met uitvoeringsagenda wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
Inzet op  verduurzaming van de samenleving gaat verder door: energie te besparen op woningen met de adviezen van het energieloket, inzet op zonne-energie, de circulaire economie  en het uitvoeren van een  verkende studie naar  een warmtenet en energiepark in en rondom het bedrijvenpark Medel.

Door de coronacrisis staat de arbeidsmarkt onder druk. Er verdwijnen banen in diverse sectoren, terwijl in andere sectoren juist krapte ontstaat. Het kabinet kondigde een extra sociaal pakket aan ter versterking van de arbeidsmarkt.  Dit pakket moet zorgen voor begeleiding naar nieuw werk. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk.  Bestrijding jeugdwerkloosheid en de aanpak van armoede en schulden. Ook in Tiel gaat hier de aandacht naar uit.  In hoeverre deze maatregelen voldoende zijn op het behoud van banen zal komende tijd duidelijk worden.

De interesse van logistieke bedrijven om zich in Tiel te vestigen blijft groot. Met de uitbreiding van Medel worden, zodra het bestemmingsplan Medel Afronding onherroepelijk is, aan deze bedrijven weer ontwikkelingsmogelijkheden geboden. Dit zal Tiel en de regio verder versterken als Logistieke Hotspot.

Tiel is ook het centrum voor onderwijs in de regio Rivierenland. We willen het brede onderwijsaanbod in middelbaar en beroepsonderwijs behouden en versterken. Samen met de onderwijsinstellingen ROC Rivor en het Lingecollege onderzoeken we de mogelijkheden van gezamenlijke nieuwbouw op het Veilingterrein. Voor het Lingecollege betreft dit nieuwbouw voor de onderdelen beroepscollege, bestuurscentrum en Internationale Schakelklas.

Tot slot vinden in 2021 ook weer de Tweede Kamer verkiezingen plaats. We zorgen ervoor dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal.  De RIVM-richtlijnen zijn hierin bepalend.

Deze pagina is gebouwd op 10/16/2020 12:17:28 met de export van 10/16/2020 11:55:28